Tietosuojaseloste ja evästeet

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

JPJ-Wood Oy, y-tunnus: 0975128-1
Tapulitie 8, 35500 Korkeakoski

jpj-wood@jpj-wood.fi

Puh. 010 326 6020
https://www.jpj-wood.fi

Yleistä

Tässä selosteessa kerrotaan, miten JPJ-Wood Oy (”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa tai näiden edustajien henkilötietoja.

Olethan yhteydessä Rekisterinpitäjään, mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot saadaan?

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • (Työ)yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta, edustamaltasi organisaatiolta taikka jpj-wood.fi-verkkosivustolla käytettävien evästeiden avulla. Henkilötietoja voidaan kerätä myös organisaatioiden verkkosivuilta, hakemistopalveluista tai muista julkisista lähteistä.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottoihin vastaamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi sekä markkinoinnin toteuttamiseksi, kuten uutiskirjetilausten toimittamiseksi ja kilpailuiden järjestämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai tämän lakisääteinen velvoite. Käsittelyperusteen ollessa Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, on oikeutettuna etuna Rekisterinpitäjän liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys sille, että Rekisterinpitäjä voi täyttää sopimusvelvoitteensa suhteessa sinuun tai edustamaasi organisaatioon.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi Rekisterinpitäjän käyttämien teknisten palveluiden tarjoajat. Rekisterinpitäjä edellyttää, että tällaiset henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin Rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät voivat kuitenkin olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojesi suojan tason esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

Miten henkilötietoja suojataan?

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu käyttäjätunnuksin. Rekisterinpitäjän henkilöstö käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä on varmistunut henkilötietojen käsittelyyn käytettyjen järjestelmien teknisestä ja fyysisestä tietoturvan tasosta. Rekisterinpitäjä ylläpitää järjestelmien teknistä tietoturvaa säännöllisin päivityksin.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeellisia ja Rekisterinpitäjä hyödyntää niitä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään, kunnes on kulunut kaksi (2) vuotta edellisestä yhteydenotosta. Antamasi suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes olet peruuttanut antamasi suostumuksen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi Rekisterinpitäjä säilyttää kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on tyypillisesti pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla laitteesi voidaan tunnistaa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä jpj-wood.fi-verkkosivuston perustoiminnalle. Tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä. Suostumuksellasi käytettävien tilastollisten sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvien evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää vierailijalta mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi vierailijan täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • vierailijan selain

Voit hallinnoida jpj-wood.fi-verkkosivustolla käytettäviä evästeitä sivustolla näkyvän evästeilmoituksen avulla. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei käytetä, ellet ole siihen erikseen suostunut. Huomaathan, että Rekisterinpitäjä ei välttämättä kykene tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivuston osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

Voit muuttaa tai peruuttaa tekemäsi evästevalinnat milloin tahansa evästeilmoituksen kautta.

Mitä oikeuksia rekisteröidyillä on ja miten niitä voidaan käyttää?

Yleistä

Voit käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöäsi.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Huomaathan, että Rekisterinpitäjä voi oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voi tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Voit pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Voit pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä päästä niihin käsiksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojasi esimerkiksi, mikäli ne ovat tulleet tarpeettomiksi.

Huomaathan, että Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että tietojasi voidaan käsitellä ainoastaan hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi rekisteröitynä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten tai peruuttaa antamasi suostumuksen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit tietyin, tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää Rekisterinpitäjää toimittamaan sinulle sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut Rekisterinpitäjälle, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, mikäli Rekisterinpitäjä ei mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Sinulle ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojesi käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse.

Seloste on viimeksi päivitetty 31.5.2023.