Tietosuojaseloste – työnhakijat

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

JPJ-Wood Oy, y-tunnus: 0975128-1
Tapulitie 8, 35500 Korkeakoski

jpj-wood@jpj-wood.fi

Puh. 010 326 6020
https://www.jpj-wood.fi

Yleistä

Tässä selosteessa kerrotaan, miten JPJ-Wood Oy (”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi hakiessasi töitä Rekisterinpitäjältä.

Olethan yhteydessä Rekisterinpitäjään, mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mistä tiedot saadaan?

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat rekrytointiprosessin ja haettavan tehtävän kannalta tarpeen.

Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi:

 • Työnhakijan yksilöinti- ja yhteystiedot:
  • Etu- ja sukunimi
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite
 • Osaamista ja työkokemusta koskevat tiedot:
  • Koulutus ja työhistoria
  • Muu osaaminen, kuten mahdolliset työluvat, -kortit ja -passit
  • Mahdolliset muut ansioluettelon ja/tai työhakemuksen sisältämät osaamista ja työkokemusta koskevat tiedot
 • Muut rekrytointiprosessin aikana kerättävät tiedot:
  • Mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit
  • Mahdolliset henkilöluottotiedot ja/tai muut luotettavuutta koskevat selvitykset
  • Muut rekrytointiprosessin aikana kerätyt tiedot, kuten suosittelijoita koskevat tiedot
 • Muut rekrytointiprosessin etenemisen kannalta tärkeät tiedot, kuten käytettävyystiedot

Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi ollessasi yhteydessä Rekisterinpitäjään tai työhaastattelun yhteydessä. Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimusperusteinen velvoite, mutta tietojen antamatta jättäminen voi estää rekrytointiprosessin etenemisen.

Lainsäädännön sallimissa tilanteissa tai antamallasi suostumuksella Rekisterinpitäjä voi kerätä tietoja myös eri viranomaisten rekistereistä. Sinulle ilmoitetaan etukäteen, mikäli Rekisterinpitäjä hankkii tietoja luotettavuuden selvittämistä varten. Mikäli Rekisterinpitäjä hankkii henkilöluottotietojasi, sinulle ilmoitetaan myös, mistä rekisteristä henkilöluottotiedot haetaan.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on antamasi suostumus tai työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi työnhakijan soveltuvuuden selvittämiseksi, työhaastattelujen sopimiseksi sekä työntekijän valitsemiseksi.

Mikäli rekrytointiprosessi johtaa työsuhteen syntymiseen, henkilötietoja käsitellään myös esimerkiksi työsopimuksen laatimiseksi sekä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi Rekisterinpitäjän käyttämien teknisten palveluiden tarjoajat. Rekisterinpitäjä edellyttää, että tällaiset henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää Rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin Rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät voivat kuitenkin olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojesi suojan tason esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

Miten henkilötietoja suojataan?

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu käyttäjätunnuksin. Rekisterinpitäjän henkilöstö käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä on varmistunut henkilötietojen käsittelyyn käytettyjen järjestelmien teknisestä ja fyysisestä tietoturvan tasosta. Rekisterinpitäjä ylläpitää järjestelmien teknistä tietoturvaa säännöllisin päivityksin.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Mikäli olet hakenut jotakin tiettyä tehtävää, henkilötietosi poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun olet saanut tiedon kyseistä tehtävää koskevasta valintapäätöksestä. Mikäli olet jättänyt avoimen hakemuksen, henkilötietosi poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun olet jättänyt hakemuksen. Säilytysaika perustuu yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaisiin kanneaikoihin työhönottotilanteessa.

Mikäli rekrytointiprosessi johtaa työsuhteen syntymiseen, rekrytointiprosessin aikana kerättyjä henkilötietoja voidaan säilyttää työsuhteen kestäessä tarpeellisilta osin.

Evästeet

Tutustu evästekäytäntöihimme Tietosuojaseloste ja evästeet -sivulla.

Mitä oikeuksia rekisteröidyillä on ja miten niitä voidaan käyttää?

Yleistä

Voit käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli Rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöäsi.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Huomaathan, että Rekisterinpitäjä voi oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voi tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Voit pyytää Rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Voit pyytää Rekisterinpitäjältä tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä päästä niihin käsiksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojasi esimerkiksi, mikäli ne ovat tulleet tarpeettomiksi.

Huomaathan, että Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona Rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että tietojasi voidaan käsitellä ainoastaan hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin Rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei Rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi rekisteröitynä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten tai peruuttaa antamasi suostumuksen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit tietyin, tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää Rekisterinpitäjää toimittamaan sinulle sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut Rekisterinpitäjälle, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle, mikäli Rekisterinpitäjä ei mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tietosuojaselosteen päivittämiseen Rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Sinulle ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojesi käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse.

Seloste on viimeksi päivitetty 31.5.2023.